Digitaliseringskommissionens arbete

Kunskapsuppbyggnad inom fem teman

Sverige befinner sig i en samhällsutveckling som drivs av digitaliseringen. Industrisamhället övergår till ett digitalt samhälle där vad vi gör, hur vi gör och vad som går att göra snabbt förändras. Det gör att digitaliseringen trans­formerar samhällets viktigaste delar – tillväxt, och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati. Kunskap om och förståelse för utvecklingens möjligheter, effekter och utmaningar är nödvändigt för att innovativt använda digitaliseringen på bästa sätt för ett hållbart samhälle.

Under 2016 har Digitaliseringskommissionen regeringens uppdrag att arbeta med kunskapsuppbyggnad om digitaliseringens effekter på samhället och individen. Utgångspunkten är att sammanställa kunskap och analys som identifierar nytta, värde och utmaningar i dag och i framtiden.

Kunskapsuppbyggnaden kommer att ske inom följande temaområden:

digital analytics
det sociala kontraktet
vuxnas livslånga lärande
hållbart klimat och incitament för hållbarhet
bilder av det digitala samhället – scenarios
Ett antal artiklar kommer att tas fram inom respektive tema av olika författare. Artiklarna kommer att publiceras digitalt på webben under 2016 i Digitaliseringskommissionen rapportserie och blir ett underlag för slutbetänkandet som presenteras mot slutet av året. Syftet med temarapporterna är att:

fördjupa kunskapen om utvecklingen och vilka faktorer och aspekter som har eller kommer att få betydelse (kunskapsuppbyggande)
bidra till förståelse för/vara tankeväckande kring digitaliseringens påverkan på individ och samhället och de möjligheter och utmaningar som utvecklingen innebär (främjande)
bidra till innovativa eller nya lösningar på de identifierade utmaningarna (utvecklingsinriktat)
utgöra underlag för Digitaliseringskommissionens analyser och rekommendationer i slutbetänkandet som lämnas till regeringen i december 2016 (policydrivande)