Om digitaliseringskommissionen


Uppdraget
Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – uppnås. Detta ska ske med hänsyn till det huvudsakliga ansvar som respektive myndighet och departement inom Regeringskansliet har för att vidta och följa upp åtgärder kopplade till målet för it-politiken. Hela uppdraget är formulerat i våra kommittédirektiv.

Kommissionens uppdrag har förändrats under utredningstiden och uppdraget är att:

redovisa kunskapssammanställningar om digitaliseringens effekter på samhället och individen
bistå Regeringskansliet i den fortsatta utvecklingen av digitaliseringspolitiken, bl.a. genom att ta fram underlag
.

Digitaliseringskommissionen har tidigare haft i uppdrag att följa upp hur det går för Sverige i förhållande till det it-politiska målet bl.a. genom att samla in och presentera statistik på webbplatsen Digitala Sverige.