Det sociala kontraktet i en digital tid – ny temarapport från Digitaliseringskommissionen

Digitaliseringskommissionen presenterar i dag en ny temarapport: Det sociala kontraktet i en digital tid. Rapporten undersöker hur förutsättningarna för det sociala kontraktet förändras på grund av digitaliseringens transformerande kraft. Rapporten kan laddas ner här Temarapport Det sociala kontraktet

De frågeställningar som rapporten belyser rör flera olika samhällsfrågor. Vad innebär jämlikhet när samhällets insatser för den enskilde i t.ex. vård, skola och omsorg kan ges på helt nya sätt och i högre grad individualiserat? Vad kan och bör det statliga åtagandet vara och vilka rättigheter och skyldigheter bör den enskilde individen ha? Den personliga integriteten utmanas av själva kärnan i digitaliseringen, möjligheten att samla in, analysera och använda data för utveckling av tjänster och produkter. Vilka möjliga lösningar finns på detta dilemma? På vilka sätt förändras formerna för delaktighet i demokratin som utvecklats under industrisamhällets framväxt? Ett grundläggande villkor för hållbar välfärdsutveckling i det digitala samhället är utvecklingen av humankapital. Ett reellt livslångt lärande behöver möjliggöras. Hur svarar den högre utbildningen upp mot dessa behov?

Rapporten innehåller artiklar av följande författare:

Anders Ekholm menar att på samma sätt som invånare ger staten beskattningsrätt och våldsmonopol eftersom kollektivets och individens bästa sammanfaller, måste data från medborgarna ingå i samhällskontraktet.

Karim Jebari beskriver att en konsekvens av att de senaste decenniernas välfärdsreformer haft den rationella konsumenten som utgångspunkt är att efterfrågan på vård inte alltid överensstämmer med vårdbehov. De med större kunskaper och socialt kapital efterfrågar mer vård än de behöver. Och de med mindre kunskaper efterfrågar för lite. Digitaliseringen kan lösa dessa problem.

Jakob Heidbrink lägger grunden för en bred diskussion om vad enskild frihet och personlig integritet kan tänkas betyda i digitaliseringens tidevarv, och hur detta förhåller sig till offentliga myndigheter och förvaltningar samt till förväntningarna på den service som det allmänna levererar.

Marie Demker och Ulf Bjereld beskriver hur digitaliseringen har bidragit till en individualisering av samhället och därigenom vidgat avståndet mellan medborgarna och de politiska partierna. Men den teknologiska utvecklingen ger också verktyg som, rätt använda, kan bidra till att stärka medborgarnas demokratiska delaktighet.

Lars Haikola beskriver den svenska högskolans syften, struktur och organisering samt hur detta passar in i det digitala samhällets behov av kompetens, kompetensutveckling och livslångt lärande.

Lars-Olof Pettersson skriver om de förslag och modeller för vuxnas kompetensutveckling som lanserats för att lösa det ökade behovet av kompetens som uppstår vid förändringar på arbetsmarknaden. Han lyfter fram vilka frågor som är centrala att besvara i kommande förslag på lösningar för det livslånga lärandet.

I rapporten finns tre scenarion av forskare från RISE (Swedish ICT) som beskriver trender och användning av digitaliseringen i samhället i dag. Per-Olof Sjöberg beskriver trender inom hälso- och sjukvård, Claus Popp Larsen innovationskraft i hemmet och Carl Heath digitala möjligheter inom utbildning och skola.

Kontakt: AnnSofi Persson-Stenborg, kanslichef

Tel: 08-405 53 14, Mobil: 070 274 99 73

E-post: info@digitaliseringskommissionen.se

 

Det datadrivna samhället – ny rapport från Digitaliseringskommissionen

I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin nya temarapport ”Det datadrivna samhället”. Rapporten handlar om vad analys av stora mängder data innebär för vår kunskap och förståelse av människan, samhället och miljön och vilka möjligheter och utmaningar utvecklingen för med sig.

Analys av stora datamängder används t.ex. när musiktjänsten på nätet ger förslag på nya låtar du kan tänkas vara intresserad av att upptäcka. Inom hälso- och sjukvårdsområdet kan analys av data användas för att förbättra cancerdiagnostik och utforma individuella vårdplaner. Miljön kan förbättras när analys av data t.ex. används för att styra trafikflöden.

Flera välkända skribenter medverkar i rapporten. Markus Bylund forskningsledare vid SICS Swedish ICT ger en översikt över området, Darja Isaksson digital strateg och medlem av regeringens innovationsråd diskuterar vad begreppet infrastruktur betyder i ett digitalt samhälle och vilka system och tjänster som behövs för att samhället ska fungera effektivt. Erik Lakomaa forskare vid Handelshögskolan i Stockholm fokuserar på företagens hantering av kunddata, vilka risker insamling och spridning av data för med sig, vilka krav som ställs på företagen och hur de kan agera. Anna Felländer digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank, Stefan Fölster chef för Reforminstitutet och Claire Ingram doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm lyfter fram hur digitaliseringen ger upphov till betydande värden som i dag inte räknas in i BPN. De menar att det sker en dold ökning av välståndet, som med tiden kan bli så omfattande att de vanliga makroekonomiska instrumenten tappar betydelse, om de inte uppdateras.

Temarapporten är den första av fyra rapporter som kommer att presenteras under året. Syftet med rapporterna är att ge ett underlag för en bred debatt om hur digitaliseringen påverkar samhället. De kommande rapporterna tar upp frågor kring det sociala kontraktet, livslångt lärande och digitalisering för hållbart klimat.

Läs rapporten här: Temarapport Det datadrivna samhället juni 2016

Intervjuer 2016: Fredrik Söderqvist

Foto: Edwin van de Graaf

Foto: Edwin van de Graaf

Nu har turen kommit till Fredrik Söderqvist att svara på frågan om vilka råd han vill ge till politiker och medborgare för att Sverige ska bli bäst på digitalisering. Fredrik ingår i Digitaliseringskommissionens expertgrupp, och är till vardags utredare på Unionen.

Vad är ditt råd till människor i Sverige – vad är viktigast att känna till när det gäller digitaliseringen?

Att i allt det nya finns ändå något av det gamla. Digitaliseringen är en del av strukturomvandlingen som är en ständigt verkande kraft på samhället och ekonomin. Skillnaden är att vi just nu uppfattar att denna utveckling går snabbare än vanligt, och menar kanske till och med att vi håller på att skifta över till en ny typ av samhällsstruktur. Detta uppfattar nog av många som lite skrämmande, då tidigare perioder när strukturomvandlingstempot varit högt ofta har kännetecknats av social oro.

På det personliga planet är mitt råd att fundera på hur ens egna kompetenser och färdigheter ser ut i förhållande till den föränderliga omvärlden. Kanske viktigast är att fundera kring hur olika frågor som rör digitaliseringen diskuteras på den egna arbetsplatsen.

Min uppfattning är att det funnits en tendens att ta rätt mycket av vårt välstånd för givet. Därför är mitt råd att alla borde börja fundera över varför vi valt att bygga upp vissa strukturer i vårt samhälle. Vi borde börja reflektera mer över vårt förflutna, och hur det format vårt samhälle. Inte minst i jämförelse med andra länder där man valt andra lösningar. Därefter kan vi börja fundera över vilka funktioner vi tycker är värda att behålla och hur dessa kan föras in i framtiden. Detta öppnar för en spännande diskussion om vad det är för typ av samhälle vi vill se de kommande 10-20 åren.

Vilket är ditt råd till den som är yrkesverksam?

Det kan gå fort på arbetsmarknaden, och vi ser redan idag stora varsel som direkt orsakats av snabba teknikförändringar. Anställningstrygghet finns inte längre i jobbet du har idag, utan i jobbet du kan få imorgon. Som yrkesverksam behöver vi bli bättre på att ta för oss av kompetensutveckling. Här kan givetvis arbetsmarknadens parter och samhället spela en större roll, men i takt med att näringslivet blir alltmer specialiserat så kommer individen behöva ta större ansvar för sitt eget humankapital. Detta innebär att vi behöver skapa smarta system som gör det enklare att göra informerade val, samt göra det finansiellt möjligt för vanligt folk att kontinuerligt kompetensutveckla sig.

Vilket råd skulle du ge till en organisationsledare som ska ta sig an digitaliseringen av verksamheten?

Tänk på helheten, lyssna på de som är närmast verksamheten och ta lärdom av framgångsrika exempel från andra företag. Det handlar inte om att skaffa ett nytt IT-system, utan det handlar om att se hur organisationen kan organisera sina processer mer effektivt utifrån de nya verktyg som nu finns tillgängliga. Fundera på hur vi kan använda tillgänglig data och digital teknik för att jobba smartare.

Vilken fråga är viktigast för politiken att lösa för att Sverige ska vara bra digitalisering?

Att skapa goda förutsättningar, så klart. Detta gäller allt från företagsklimat till att anpassa socialförsäkringssystem till ett föränderligt arbetsliv, och inte minst utbildnings- och kompetenspolitiken. Digitaliseringen kan ge upphov till en mängd svåra frågeställningar inom allt från monopol, inkomst- och förmögenhetsfördelning, samt insider- och outsiderpolitik om samhället alltmer utvecklas åt en ”vinnaren-tar-allt”-ekonomi. Politiken kommer behöva lösa mycket, men kan inte lösa allt. Arbetsmarknadens parter kommer behöva ta ett stort ansvar för att övergången till nya arbetssätt kan ske, och att detta sker på socialt acceptabla premisser. Samtidigt kommer detta ställa krav på både parterna och politiken att tillsammans hitta pragmatiska och nytänkande lösningar. Om svenska modellen växte fram efter andra industriella revolutionen kommer den sannolikt behöva genomgå uppdateringar under den pågående digitala transformationen. Samtidigt är detta ett guldläge att formulera ny, mer långsiktig politik utifrån de många utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.

Vilken digitaliseringsfråga skulle du helst själv vilja ställa och svara på?

Oj vad svårt. Men givet att vi står inför en utveckling som kanske har många likheter med omvälvande historiska perioder, kommer vi använda oss av de lärdomar som finns i det förflutna? Och svaret på den frågan är förhoppningsvis ja.

Intervjuer 2016: Rene Summer

Rene Summer centrerad

Vi har frågat personerna i vår expertgrupp vilka råd de vill ge till politiker och medborgare för att Sverige ska bli bäst på digitalisering. Rene Summer, avdelningschef för government and industry relations på Ericsson, utvecklar här sina tankar om vad staten kan göra för att riva hinder och skapa incitament för en digital transformation av näringslivet.

Making the most of National Digital Strategies

Today, we are all witnesses to what may be a unique event in human history – the emergence of a new type of techno-economic structure based on ICT. However, we are still far from being able to conceive every key implication of this digital transformation.

This is precisely why, in the midst of the ongoing transformation, only a few businesses have so far been able to identify and/or act on the salient digital opportunities. The broader collective of businesses have at best been lagging in their response to digitization. In the year 2016 in Sweden, it is striking that while almost 80 percent of business leaders see digitization as an opportunity, about 50 percent do not see a need to adapt their current business strategy, while 40 percent say their company does not even have an appropriate digital strategy in place.

We have seen examples in the past of long-established, leading global players going to the grave because their reactions to digitization were too slow, too little and too late. Luckily, for the majority of businesses there is still time to re-organize and adapt to the new economic realities of this emerging techno-economic paradigm, which Ericsson refers to as the Networked Society.

Many challenges associated with the ability of private companies to transform for the digital era have very little to do with public policy. Ultimately, making sound business decisions is best left to private actors, and as the market for advisory services related to competitive digital strategies is flourishing (example 1, example 2 and etc ), business leaders’ ignorance can be hardly invoked as a realistic reason why many companies are still lagging behind. Maybe business leaders’ doubts about going digital are “legit” and justify this slow response. But any disagreement among business leaders occurs within the prerogative of governance of private enterprise.

So what about policy makers? Should they play a role in digital transformation – if not in the context of individual businesses, then in the digitization of entire industries? For me the answer is clearly yes, and primarily because of three key reasons:

1. Removing barriers for business to do things right – working within the existing paradigm

Policy makers can make sure that effective competition prevails in service and product markets, thereby ensuring that competitive forces exert sufficient policing over businesses, and compelling business leaders to respond to new market opportunities and threats. By ensuring effective competition, policy makers can help eradicate business complacency and encourage businesses not to hold on to non-productive activities, which can decrease these businesses’ response time to new digital opportunities.

Policy makers’ involvement here is confined to the liberalization of markets and protection of competition through competition law. By focusing on increased efficiency within the existing paradigm, digital technologies can deliver incremental improvements in companies’ primary activities within an established value chain. However, even if such improvements yield economic results, they are not transformative in nature.

2. Removing barriers for business to do the right things – working outside the existing paradigm

Policy makers can go still further and allow creative destruction to run its full course by removing barriers for challengers seeking to transform industries. This involves reforming sector-specific regulatory frameworks and removing barriers to digitization. However, this is a very challenging position for policy makers to take, since such reforms come with great political risk. This was already recognized in medieval times by Machiavelli:

“…there is nothing more difficult to execute, nor more dubious of success, nor more dangerous to administer than to introduce a new system of things, for he who introduces it has all those who profit from the old system as his enemies…”[1]

This is the reason why some scholars are talking about the need for Digital Machiavellians and strong political leadership that can navigate through short-sighted conflicts that aim only to maintain the status quo and thereby prevent entire societies from benefiting from long-term transformative gains. I am not suggesting here that policy makers should ignore the social implications of transformative changes – absolutely not. Debate and policies concerned with the next safety net are an essential part of a progressive but transformative digital policy agenda. But at the same, policy makers should avoid the traps of short-term protectionism. If gains are to be harvested from transformational changes, policy makers need to allow for structural change that to some extent destroys old ways but similarly enables new ways of creating economic value, jobs and competitiveness.

This also means that policy makers should look beyond the incremental, short-term benefits of digital technologies and empower businesses and entrepreneurs to use both existing and new capabilities to reconfigure businesses. The policy objective is to stimulate broad and deep diffusion of ICT across non-ICT sectors to drive productivity, adoption and spill-overs.

3. Creating incentives for business to do the right things – working outside the existing paradigm.

Is there such a thing as an Entrepreneurial State? Or are neo-liberals right in stating that the government that governs least is the best form of government? Putting the intellectual debate aside and looking at what governments in advanced economies are actually doing, it is rather obvious that a hands-off approach is not the preferred option, regardless of political conviction.

In the OECD Digital Economy 2015 Outlook, virtually all leading nations were actively involved in providing incentives to businesses through R&D programmes, VC investment schemes, FDI promotion and ICT export promotion. In addition, several nations are working to create new incentives for digitizing industries such as National IoT Strategies, and there are also initiatives at EU level and many more elsewhere. All in all, the aim of these interventions is to create incentives for business to develop new capabilities in strategically significant areas (surprisingly ICT and digital pop up frequently in these programmes – I bet this is not a conspiracy) and to increase the competitiveness of nations by developing complementary capabilities such as high-skill labor, thereby attracting even more private investment, and stimulating job and business Creation.

In my view, the question is not whether the state should create incentives in strategically important areas, but rather how the state can ensure that the outcomes from various policy initiatives are cooperatively maximized. Here, I would like to highlight one important risk – that of systemic failure.

In a dependency situation like digital transformation – where many stakeholders are interrelated and co-dependent to various degrees – a lack of holism, alignment and inter-connectedness between supply-side policies (related to ICT inventions and innovations) and demand-side policies (related to diffusion and adoption of ICT across non-ICT sectors) will result in systemic failures. This can result in a national response to digitization that is too slow, too little and too late – yet another Kodak moment?

This is why I believe that the nations that will benefit the most from digital transformation are those able to navigate through the complex policy environment while ensuring that overarching objectives across different policy domains are well aligned and reinforce the progressive objectives of a national digital strategy.

[1] Niccolò Machiavelli, The Prince, Dover Publications, New York, 1992.